Ideari

Centre d’esplai ‘LA SAGRERA’    –   IDEARI

Què és l’esplai?

L’Esplai és aquella tasca col·lectiva voluntària que busca l’educació de la persona. És una manera de viure el temps lliure per la qual la persona fa d’aquest un temps alliberador per a ell i per als altres.

Per a qui és?

L’Esplai de la Sagrera treballa amb infants i adolescents bàsicament del barri, i té especial atenció d’arribar a les famílies menys afavorides (econòmicament i social).

També va dirigit als joves de divuit anys en endavant amb inquietuds pedagògiques, socials, de creiexement personal i de servei als altres.

Què pretenem?

De manera immediata, oferir als nens i nenes uns grups i unes activitats que omplin el seu temps lliure d’una manera creativa, com a alternativa a les activitats passives i consumistes que ofereix majoritàriament la nostra societat; uns grups i unes activitats que possibilitin el desenvolupament global dels infants (a nivell psicomotriu, afectiu, intel·lectual, relacional i espiritual).

A llarg termini volem possibilitar en els infants el desenvolupament dels valors humanitzants de l’Home Nou.

Quins valors té l’Home Nou?

 • És obert: es mostra interessat pels altres i per les noves propostes i situacions, i integra allò que creu important per a la seva persona.
 • És creatiu: sap elaborar allò que pensa i sap proposar-ho i ser constructiu en cada moment i situació que viu.
 • És coherent: aprèn a ser fidel al camí que lliurement va realitzant tot configurant la seva personalitat.
 • És crític i lliure: és crític davant de les diferents opcions que la vida li planteja, fent-se una opció que va construint lliurement ajudat pel col·lectiu. Alhora és crític amb ell mateix.
 • És responsable: és conscient de la responsabilitat que té en la construcció de la seva pròpia persona i alhora es descobreix responsable de la realització i la felicitat dels altres en aquest món.
 • És solidari: aquest saber-se responsable del altres el porta a ser solidar amb el altres infants, joves, homes i dones del món, sobretot els pobres i els més desvalguts.
 • Que estima: un home que vol ser, no posseir; que viu i actua perquè s’estima ell mateix, estima les persones, estima el que fa i se sent estimat pels altres i per Déu.

Quines opcions fa?

Opció per una societat més justa i solidària:

 • En la que tots els homes i dones tinguin una autèntica possibilitat de realització personal i social.
 • En la que es reconegui el pluralisme ideològic i la participació ciutadana en el quotidià.
 • En la que es tendeixi a una real redistribució de la riquesa, i a una economia mundial que no faci avançar el privilegi d’uns en detriment del pobles de Tercer i Quart Món.
 • Començant pel barri, que és el que ens identifica i a on ens sentim arrelats com a comunitat de vida, estimant-lo i participant de les seves tradicions (festes…) i procurant millorar-lo.
 • Tenint en compte el nostre país, Catalunya: coneixent els llocs, festes tradicions, cançons, idioma, llegendes… que configuren la seva cultura.

Opció per viure estimant i defensant la natura i el medi ambient.

 • Volent-nos integrar en el medi natural, respectant la naturalesa i valorant-la com a font de vida.
 • Sent conscients dels problemes de la ciutat i buscar-ne solucions: reciclatges, campanyes de neteja…
 • Treballant per protegir, netejar i repoblar els nostres boscos.
 • Procurant ser austers i naturals en allò que fem menjar al nostre cos.

Opció per viure oberts al transcendent, saber-se fills de Déu.

 • Possibilitant el descobriment i el seguiment de la persona de Jesús i del seu missatge alliberador; a partir del grup, de l’acció, del medi natural i cultural, de la festa, del joc, dels valors i dels gestos humanitzadors, desinteressats i gratuïts, i de l’esperança i la fe viscudes en comunitat, en Esglèsia.

Opció per ser educatius en totes les nostres responsabilitats i accions:

 • Possibilitant que, a partir de la vida dels grup, la persona arribi a ser conscient del que viu, pensa i sent, i sàpiga interioritzar la seva experiència.
 • Creient en l’experiència de grup, en la qual es fomenta la responsabilitat compartida, la col·laboració, el respecte als altres i la capacitat d’autorganització.
 • Aposta per:
  • Una pedagogia activa: que fa a cada individu en concret i a tot el grup protagonistes del procés educatiu, entorn dels interessos i capacitat de cadascú, i on la programació i la revisió fetes en equip són les eines bàsiques per a progressar.
  • Una pedagogia globalitzadora: que té en compte totes les dimensions de la persona per a fer-la créixer de manera equilibrada
  • Una pedagogia basada en la coeducació: apuntant, ja des d’infants, a una societat on els homes i les dones lliures tinguin igualtat d’oportunitats de realització, tot valorant i acceptant les diferències d’ambdós sexes.

Equip de Monitors i Monitores

Related Images: